IN MEMORY OF 

Elisa von Oasis

V (LG) SG 88 BSZ2008

 SchH3  -  Kkl 1

4/07  to  11/2019

VA Camillo von Pallas Athene

SCHH 3 - Kkl 1 

2/08/08 to  6/11/2018

V Hanuta vom Sodinger Land SCHH 3

1/13/2010 to  3/08/2017

Gandolf Schloss Lowenherz

SchH2 & IPO2

 12/09/2007  to  10/26/2010 

 

1473 E 800 N Lake Village, Indiana 46349 

219-669-6024  /  wrjames60@yahoo.com

© Copyright Vom Lebenstraum German Shepherds